algemene voorwaarden van moekes maaltijd

Artikel 1 – Over Moekes Maaltijd B.V.

 • Moekes Maaltijd B.V. (hierna: ‘Moekes Maaltijd’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Utrecht. Moekes Maaltijd levert onder meer verse (kinder)maaltijden. Moekes Maaltijd staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57107726.

Artikel 2 – De toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Moekes Maaltijd en haar opdrachtgevers, tenzij Moekes Maaltijd schriftelijk van toepasselijkheid van deze voorwaarden is afgeweken. Eventuele voorwaarden van opdrachtgevers van Moekes Maaltijd zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Moekes Maaltijd mag haar algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden dan ook ten aanzien van al bestaande overeenkomsten tussen Moekes Maaltijd en haar opdrachtgevers.
 • Alle door Moekes Maaltijd gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend, en kunnen onverwijld na aanvaarding van de offerte door opdrachtgever nog worden herroepen. Een overeenkomst tussen Moekes Maaltijd en de opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand gekomen indien de opdrachtgever aanvaarding van de offerte van Moekes Maaltijd, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, hetzij digitaal binnen 14 dagen heeft bevestigd.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

 • Tenzij anders overeengekomen zijn de door Moekes Maaltijd opgegeven prijzen inclusief BTW.
 • Moekes Maaltijd behoudt zich het recht voor om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling van u te verlangen.
 • Prijsaanpassingen zijn per 1 januari van ieder jaar mogelijk.
 • Als na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, behoudt Moekes Maaltijd zich het recht voor de overeengekomen prijs evenzo te verhogen.
 • Betaling dient, zonder aftrek, korting of verrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling vindt plaats in Euro’s, door middel van overboeking op een door ons aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen (de hoogte van) de ingediende facturen dan wel geschillen over de uitvoering van de overeengekomen diensten schorten uw betalingsverplichting niet op. Bij overschrijding van de voornoemde betalingstermijn bent u direct van rechtswege in verzuim (zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling of sommatie nodig is).
 • Alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten die Moekes Maaltijd maakt of heeft gemaakt in verband met niet-nakoming van uw (betalings)verplichtingen, zijn voor uw rekening. De incassokosten bedragen 15% van het totale openstaande factuurbedrag, tenzij de werkelijke kosten dat percentage te boven gaan, alsdan komen de werkelijke kosten voor uw rekening.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan Moekes Maaltijd.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Moekes Maaltijd verricht de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen. Op Moekes Maaltijd rust een inspanningsverbintenis met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden.
 • De door Moekes Maaltijd opgegeven tijdstippen en data waarop de levering zal plaatsvinden zijn te allen tijde indicatief (geen fatale termijnen), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 • Moekes Maaltijd bepaalt de wijze waarop en door welke bij haar werkzame personen de overeengekomen diensten worden uitgevoerd, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Moekes Maaltijd behoudt zich het recht voor om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van haar team te wijzigen, met handhaving van de continuïteit voor de werkzaamheden en vereiste deskundigheid van het team. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.
 • Indien door Moekes Maaltijd in het kader van de opdracht diensten worden verricht op uw locatie of een door u aangewezen locatie, dan draagt u zorg voor de door Moekes Maaltijd in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • Moekes Maaltijd produceert versbereide producten en handelt volgens de op haar van toepassing zijnde (inter)nationale (beroeps)regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne.
 • Moekes Maaltijd produceert slechts op verzoek van haar opdrachtgever glutenvrije, lactose- en koemelkvrije en vegetarische maaltijden.
 • Moekes Maaltijd levert geen speciale maaltijden voor kinderen met een allergie voor noten en/of pinda’s. Maaltijden kunnen altijd sporen van noten en/of pinda’s bevatten.
 • Moekes Maaltijd levert 52 weken per jaar voor 5 dagen per week. Moekes Maaltijd produceert geen maaltijden voor zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.
 • Indien u maaltijden ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de maaltijd van Moekes Maaltijd gesteld mogen worden dient u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen, aan Moekes Maaltijd bekend te maken.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 • U zult alle informatie die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, waaronder het adres waar aflevering dient plaats te vinden (waarbij Moekes Maaltijd dat adres als het juiste mag beschouwen totdat opdrachtgever schriftelijk een nieuw adres meedeelt), tijdig en in de door ons gewenste vorm aan Moekes Maaltijd verstrekken.
 • U staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 • Uit vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende (extra) kosten en schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte informatie, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor uw rekening en risico.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 • Moekes Maaltijd zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar mag worden verwacht. Moekes Maaltijd is ongeacht de grondslag niet aansprakelijk voor (in)directe schade, gevolgschade of andere schade (zoals gederfde winst) die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel een onrechtmatige daad van Moekes Maaltijd, haar werknemers of ondergeschikten waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Moekes Maaltijd. Haar totale en cumulatieve aansprakelijkheid ten aanzien van u als opdrachtgever is beperkt tot maximaal het openstaande factuurbedrag. U als opdrachtgever vrijwaart Moekes Maaltijd tegen elke vordering van derden ter zake. Ook na het eindigen van de overeenkomst tussen Moekes Maaltijd en u als opdrachtgever blijft deze vrijwaringsverplichting bestaan.
 • Moekes Maaltijd is niet aansprakelijk voor schade wegens vertraging of niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht, eventuele fouten of tekortkomingen van door Moekes Maaltijd ingeschakelde derden, bedrijfsgeschillen, of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijze buiten haar invloedssfeer valt. Van overmacht is in ieder geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijze niet (meer) van Moekes Maaltijd kan worden verlangd dat zij haar verplichting (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar.
 • Vanaf het moment van levering door Moekes Maaltijd op het opgegeven adres, komen de geleverde maaltijden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Eventuele aanspraken van u als opdrachtgever dienen uiterlijk binnen een maand na het ontdekken van de schade schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan u als opdrachtgever uw rechten heeft verwerkt. 

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst

 • In geval van surseance van betaling en/of faillissement, ontbinding of bedrijfsbeëindiging van opdrachtgever en indien sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd kan worden dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen., heeft Moekes Maaltijd het recht de overeenkomst(en) zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen Moekes Maaltijd rechtens toekomt.

Artikel 8 – Diversen

 • Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of onuitvoerbaar is c.q. door een bevoegde rechterlijke instantie nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zullen de overeenkomst en algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, worden alsdan vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en competentie

 • Op de rechtsverhouding tussen Moekes Maaltijd en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.